PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

In sommige gevallen is een specifiek diagnostisch onderzoek aangewezen. Volgens de Van Dale betekent dit: "onderzoek van de menselijke geest met behulp van tests, interviews en dergelijke". Het gaat om tests die een inschatting geven van capaciteiten, kenmerken of vaardigheden.

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK

 

Een intelligentietest wordt afgenomen om te meten wat het algemene niveau van redeneren en probleemoplossing is. De capaciteiten worden met deeltests in kaart gebracht. Zodoende ontstaat een beeld van sterke en zwakke kanten. 

Een afname kan gebeuren bij kinderen, jongeren en volwassenen van 2,5 tot 85 jaar.

 

AANDACHTS- EN CONCENTRATIE ONDERZOEK

Dit onderzoek gaat in op specifieke vaardigheden zoals waarneming, aandacht en geheugen. Het doel is om de ernst en aard van de leer-, emotionele en gedragsproblemen te begrijpen. Dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld worden afgenomen bij een vermoeden van AD(H)D.

BELEVINGS-ONDERZOEK

 

Een belevingsonderzoek is een onderzoek naar hoe kinderen hun leefwereld benaderen, ervaren en er betekenis aan geven. Enkele vragen waarop tijdens het onderzoek een antwoord wordt gezocht: Hoe ervaart het kind het gezin, school en omgeving? Hoe gaat het kind met emotionele gebeurtenissen om? Met verdriet, boosheid en angst?

PERSOONLIJKHEIDS-ONDERZOEK

 

Persoonlijkheid wijst op karaktereigenschappen die voor iedere mens uniek zijn. Om deze in kaart te brengen wordt bij volwassenen vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten. Bij kinderen wordt soms ook projectief materiaal gebruikt.